مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:




IRVPS 01 - RAM: 1GB
CPU: 1 GHz
HDD: 20 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 02 - RAM: 2 GB
CPU: 2 GHz
HDD: 30 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 03 - RAM: 4 GB
CPU: 3 GHz
HDD: 40 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 04 - RAM: 6 GB
CPU: 4 GHz
HDD: 50 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 05 - RAM: 8 GB
CPU: 5 GHz
HDD: 60 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 06 - RAM: 12 GB
CPU: 6 GHz
HDD: 80 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 07 - RAM: 16 GB
CPU: 8 GHz
HDD: 100 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

IRVPS 08 - RAM: 32 GB
CPU: 16 GHz
HDD: 120 GB
Traffic: Unlimited
Bandwidth: 1 Gb Shared

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.